Εξοικονόμηση ενέργειας – Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων – ΥΠΕΚΑ

Στη σχετική με την εξοικονόμηση ενέργειας ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=281&language=el-GR έχει αναρτηθεί το πλήρες πληροφοριακό υλικό για τους ενεργειακούς ελέγχους σε κτήρια του τριτογενή τομέα.

Ειδικότερα, στην προσθήκη ΙΙΙ του οδηγού Ενεργειακών Ελέγχων, αναφέρονται αναλυτικά όλες οι τεχνικές οδηγίες για τους ελέγχους ποιότητας ισχύος και ποιότητας τάσης καθώς και ότι η στάθμη της τάσης επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας:

‘Η ανάλυση ποιότητας της τάσης κατά EN50160 (βλέπε παρακάτω στο Β137) σε συνδυασμό με την ανάλυση της έντασης και της ισχύος δίνει πολύτιμα συμπεράσματα για τυχόν δυσλειτουργίες ή απώλειες ενέργειας (ΑΠΡ.2 & ΑΠΡ.3) . Η στάθμη της τάσης (πχ πτώση τάσης ή υπέρταση) επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας, ενώ η συσχέτιση συμβάντων ή σφαλμάτων – π.χ. απώλεια φάσης, τροφοδοτικού, motor ή invetrer, απώλεια πυκνωτών στην αντιστάθμιση, συχνότητας, ασυμμετρία φάσεων, φαινόμενα συντονισμού, φαινόμενο πολλαπλασιασμού, θερμικές απώλειες, Dips & Swells, Flickering, Transients, Inrush current, απώλειες αρμονικών τάσης και έντασης, απώλειες λόγω γειτνίασης ή επαγωγών, στατικός ηλεκτρισμός, διαρροές, κλπ, βοηθάει στην κατανόηση της λειτουργίας και της συμπεριφοράς τους εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό τέτοιες αναφορές φέρνουν τον ενεργειακό ελεγκτή πιο κοντά στην αναζήτηση των λειτουργικών παραγόντων που επηρεάζουν την κατανάλωση και απλοποιούν το έργο του στην αναζήτηση συστάσεων για την βελτίωση της αποδοτικότητας των εξοπλισμών’.

 Η βελτιστοποίηση τάσης και ποιότητας ισχύος μπορεί να συμβάλει δραστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού, στην εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και στην προστασία του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε κτηριακές εγκαταστάσεις του τριτογενή τομέα.