• Διαχείριση στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων μέσω πρωτοποριακών μεθόδων και εξοπλισμού
  • Εγκατάσταση και διαχείριση έργων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί) αστικών λυμάτων, με εφαρμογές βιολογικών μονάδων τύπου compact.