Μονάδες WehoPuts

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Από 1/1/2011 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για όλα τα ακίνητα (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα) που αγοράζονται ή ενοικιάζονται και έχουν επιφάνεια άνω των 50 τμ.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο που στο εξής θα πρέπει να συνοδεύει κάθε ακίνητο και αποτελεί την ενεργειακή του ταυτότητα. Περιέχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση του ακινήτου ενώ ταυτόχρονα το κατατάσσει σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες Α+ έως Η. Παράλληλα το ενεργειακό πιστοποιητικό συνοδεύουν προτάσεις παρεμβάσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αναφέρουν στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου και να επισυνάπτουν το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ( ΠΕΑ ) πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο, ενώ η ΔΟΥ δε θεωρεί μισθωτήρια εάν δεν προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Στο ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης μισθωτηρίων υπάρχει ειδικό πεδίο συμπλήρωσης του αριθμού πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

Τα στελέχη της εταιρίας μας είναι ενταγμένοι στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ και εξασφαλίζουμε την άμεση έκδοση του πιστοποιητικού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση κ.τ.λ.).
  • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο.
  • Κάτοψη
  • Τοπογραφικό σχέδιο (εάν υπάρχει).
  • Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά.
  • Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια (θέρμανσης), εάν υπάρχουν.
  • Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει).
  • Φύλλο συντήρησης λέβητα.
  • Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας.

Έλεγχος Εγκυρότητας Ενεργειακού Πιστοποιητικού :

Είναι χρήσιμο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να γνωρίζουν ότι μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ είναι δυνατός ο έλεγχος της εγκυρότητας του ενεργειακού τους πιστοποιητικού. Μπορείτε να μεταβείτε στη σχετική σελίδα του Υπουργείου κάνοντας κλικ εδώ