Τομείς δραστηριότητας

Οι βασικοί τομείς στους οποίους η εταιρία μας δραστηριοποιείται είναι :


Η Ενέργεια :

  • Μέτρηση και διαχείριση ενεργειακών μεγεθών
  • Συστήματα βελτιστοποίησης Ισχύος/Τάσης
  • Βελτιστοποίηση λειτουργίας κτηριακών εγκαταστάσεων (φωτισμός, θέρμανση, κλιματισμός και αυτοματισμοί)
  • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης οδοφωτισμού

Οι Εφαρμογές Περιβάλλοντος :

  • Διαχείριση στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων μέσω πρωτοποριακών μεθόδων και εξοπλισμού
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων για τη διαχείριση υγρών λυμάτων.
  • Μελέτη και διαχείριση έργων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί) αστικών λυμάτων, με εφαρμογές βιολογικών μονάδων τύπου compact.