Συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας powerPerfector

Σχεδιάγραμμα κατασκευής

Πρωτεύον τύλιγμα

Το πρωτεύον τύλιγμα -εν σειρά με την παροχή ρεύματος-μεταφέρει το φορτία ρεύματος κάθε φάσης. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ελάσματα χαλκού, με μικρό αριθμό σπειρών προκειμένου να περιοριστεί η ηλεκτρική αντίσταση και οι απώλειες. Το πρωτεύον τύλιγμα βοηθάει την μείωση των αρμονικών και προστατεύει την εγκατάσταση από τις υπερτάσεις δικτύου.

Δευτερεύον τύλιγμα

Η επίδραση μεταξύ του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος τυλίγματος δρα έτσι ώστε να μειωθεί η τάση κατά ένα προκαθορισμένο ποσοστό. Για παράδειγμα, εάν η τάση εισόδου είναι περίπου στα 240V, η τάση εξόδου θα είναι στα 220.8V, υποθέτοντας ότι θα έχει επιλεγεί ένα ποσοστό βελτιστοποίησης (optimization setting) της τάξεως του 8%.

Τα συστήματα της powerPerfector θα διαθέτουν 5 βασικές επιλογής ρύθμισης : -5%, -6%, -7%, -8% και 0%.

Ο τρόπος κατασκευής του βοηθάει επίσης στην εξισορρόπηση των τριών φάσεων της παροχής, χωρίς την ανάγκη ηλεκτρικών και μηχανικών βοηθημάτων και εξοπλισμού.

Τριτεύον Τύλιγμα

Το τύλιγμά αυτό είναι συνδεδεμένο σε συνδεσμολογία τριγώνου. Ο βασικός σκοπός των τυλιγμάτων αυτών είναι να εμποδίζουν την κίνηση των αρμονικών ρευμάτων προς τις καταναλώσεις.